قابل توجه تمامی همکاران محترم
جهت عودت کالاهای مرجوعی خود رعایت ترتیب تمام مراحل ذیل الزامی می باشد:
1- داشتن فاکتور رسمی ( مشخصات و آیتم های قانونی مربوط به صدور فاکتور)
2- بارنامه دریافت کالای مربوطه
3- تایید کالا و مستندات مذکور از سوی اتحادیه
4- تاییدیه اتاق اصناف
5- تاییدیه سازمان صنعت،معدن و تجارت
در غیر اینصورت در مبادی مختلف بازرسی با اجناس مرجوعی به عنوان کالای قاچاق از طرف مسئولین مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.