انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه عینک فروشان استان آذربایجان غربی

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان استان آذربایجان غربی در روز سه شنبه مورخه 96/07/04 در محل سازمان صنعت ، معدن و تجارت مرکز استان در ارومیه از ساعت 9 لغایت 15  برگزار گردید که در نتیجه آن اعضا هیئت مدیره و بازرس بر اساس  آراء ماخوذه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.