بنا به نیاز مبرم جهت حمایت از حقوق مردم عزیز استان و نیز دفاع از حقوق و منافع عینک سازان و عینک فروشان استان و پی گیری های مستمر سه ساله در نهایت با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان در مورخه 1391/10/19 این اتحادیه از اتحادیه صنف زرگران منفک و بطور رسمی از تاریخ 1391/11/12 با حضور جناب آقای دکتر جهانگیرزاده نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولین مجمع امور صنفی ارومیه افتتاح و شروع به کار نمود.

 

 

alt

alt

alt

اسامی هیئت مدیره اتحادیه